Registrácia

Údaje vyplnené v registračnom formulári sú zbierané výlučne za účelom splnenia podmienok poskytovania pomoci z fondov Európskeho spoločenstva v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi prevádzkovateľom tejto služby a kontraktačným orgánom. Nie sú spracovávané za účelom predaja alebo marketingových aktivít a nebudú poskytnuté tretím stranám. Za ich bezpečnosť zodpovedá prevádzkovateľ v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z.