Poznáte tri najžiadanejšie ISO normy?

O ISO normách ste už určte počuli. Obzvlášť, ak podnikáte. Za spĺňanie požiadaviek príslušných noriem získa firma (či iná organizácia) príslušný certifikát. Tieto certifikáty zvyšujú prestíž a taktiež dokážu byť vstupnou bránou k získaniu lukratívnejších zákaziek. Ktoré sú najžiadanejšie?

Dominuje ISO 9001

Spomedzi ISO noriem je jednoznačne najžiadanejšou ISO 9001, čiže systém manažérstva kvality. Ide o akýsi základ spomedzi systémov manažérstva. Táto norma rieši procesný prístup v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov.

Základnými požiadavkami ISO 9001 sú: plnenie legislatívnych a zákazníckych požiadaviek, procesné riadenie a riadenie rizík, zdrojov a realizácie, definovanie systému kvality, zodpovednosť manažmentu, hodnotenie dodávateľov, spokojnosť zákazníka, interný audit a taktiež analýza a zlepšovanie.

Environment a bezpečnosť

Spomedzi ďalších ISO noriem je hlavne v súčasnosti, kedy je urgentnosť zodpovedného prístupu k životnému prostrediu čoraz vyššia, žiadaná norma ISO 14001, respektíve systém environmentálneho manažérstva. Zámerom tejto normy je pochopiteľne ochrana životného prostredia a prevencia znečisťovania s dôrazom na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia.

Základným predpokladom tak je identifikácia všetkých aspektov, ktoré majú možný vplyv na životné prostredie. Organizácia si môže určiť, čím zaťažuje životné prostredie a nájsť vhodné metódy na postupné znižovanie týchto negatívnych vplyvov. Samozrejme, správnosť tohto postupu posúdi audítor.

V neposlednom rade je tu systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ISO 45001. Podobne ako pri ISO 14001, aj tu je základom identifikácia. V tomto prípade identifikácia možných rizík a ich efektívne riadenie tak, aby boli minimalizované možné poškodenia zdravia a s tým súvisiace dôsledky.


Zdroj obrázka: The KonG / Shutterstock.com