Daňová kontrola: Čo musíte vedieť a ako sa na ňu pripraviť bez stresu?

Poznáte ten pocit, keď nájdete obálku z daňového úradu a oznámenie o začatí daňovej kontroly? Určite to nie je nič príjemné. Daňová kontrola však nemusí byť až takým strašiakom, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Kedy môžete očakávať daňovú kontrolu a ako sa na ňu pripraviť?

Kto môže vykonať daňovú kontrolu?

V závislosti od toho o aký typ dane sa jedná, môže byť správcom dane daňový úrad, colný úrad a obec. Obec však môže vykonávať daňovú kontrolu, iba ak je vecne aj miestne príslušná pre správu kontrolovanej dane a pre kontrolovaný daňový subjekt.

Cieľom daňovej kontroly je preveriť správnosť určenia výšky základu dane a výšky dane. Daňová kontrola by sa mala vykonávať v takom rozsahu, ktorý je potrebný na dosiahnutie jej účelu, no správca dane by nemal pri jej výkone zbytočne zaťažovať daňový subjekt.

Pri daňovej kontrole by ste mali zostať „nad vecou“, nebrať jej výkon príliš osobne a nestresovať sa.

Tip: Pozor na vysoký krvný tlak.

Aké môžu byť dôvody na vykonanie daňovej kontroly?

Daňovú kontrolu môže správca dane začať z rôznych dôvodov. Daňový úrad nie je povinný kontrolovanému podnikateľskému subjektu oznámiť dôvody kontroly, no medzi všeobecné patria:

● nezvyčajná zmena súm

● podozrivé transakcie

● podnik je podozrivý

● tip od konkurencie, nespokojného veriteľa alebo colného úradu a pod.

Tip: Čo musíte vedieť o daňovej kontrole a daňovom priznaní?

Čo všetko môže byť kontrolované?

Aká dokumentácia bude kontrolovaná daňovými kontrolórmi záleží od kontrolovanej dane. Vo všeobecnosti ide najmä o: hlavnú knihu, denník, faktúry, zmluvy týkajúce sa transakcií, dodacie listy, protokoly o prijatí, protokoly o preprave, pokladničné doklady a podobne.

Správca dane si môže vyžiadať aj ďalšie doklady, vtedy ide o tzv. podpornú dokumentáciu. Podpornou dokumentáciou môže byť tzv. fotodokumentácia, emailová komunikácia a pod. Všetko závisí od individuálneho prístupu pri preverovaní.

Tip: Viete, čo je reklamná fotografia a ako vám pri podnikaní môže pomôcť?

Daňová kontrola bude preverovať všetky vaše doklady o dodržiavaní zákona o účtovníctve, a to:

● či sú všetky doklady správne zaúčtované

● či disponujete všetkými príjmovými a výdavkovými dokladmi

● či sa zhoduje skutočná výška príjmov a výdavkov s tým, čo ste uviedli v daňovom priznaní

● či je správnosť dokladov po formálnej stránke

5 krokov, ako sa pripraviť na daňovú kontrolu bez stresu

1. Krok

Keď obdržíte obálku s oznámením o daňovej kontrole, je potrebné si ho poriadne preštudovať. Po jeho prečítaní zistíte:

● aká daň a za aké obdobie bude predmetom kontroly

● aké doklady musíte predložiť

● kedy sa daňová kontrola začne

2. Krok

Ak vám nevyhovuje termín začatia výkonu daňovej kontroly alebo termín predloženia dokladov, odporúčame vám čo najskôr kontaktovať daňový úrad a dohodnúť si nový termín. Miesto výkonu daňovej kontroly určí správca dane. Do úvahy prichádzajú nasledovné miesta:

● daňový úrad

● vaše priestory

● priestory vášho daňového poradcu

3. Krok

Dôležitým krokom pri príprave na daňovú kontrolu je príprava požadovaných dokladov. Urobte si zoznam toho, čo všetko potrebujete a dôsledne skontrolujte či sú všetky doklady úplné.

Tip: Viete, ako si v podnikaní môžete pomôcť sebarozvojom?

4. Krok

Identifikujte možné riziká alebo chyby, v preverovanom kontrolovanom období. Zamyslite sa nad tým, či ste v danom období neurobili nejaké transakcie, ktoré by mohol daňový úrad považovať za rizikové. Ak áno, hľadajte možné dôkazy, ktoré predložíte správcovi dane, ak vzniknú pochybností o týchto transakciách.

5. Krok

Od doručenia oznámenia o začatí daňovej kontroly, máte iba 15 dní na to, aby ste si vaše doklady pripravili a všetky chyby v daňovom priznaní opravili.

Odporúčame vám nič neodkladať na poslednú chvíľu. Radšej začnite skôr, aby ste na seba nevyvíjali zbytočný tlak. Ak sa budete cítiť ohromený celou situáciou, povenujte sa efektívnej psychohygiene.

Priebeh konania daňovej kontroly

Začiatok daňovej kontroly

Daňová kontrola začína dňom určeným v oznámení o daňovej kontrole. Správca dane je povinný kontrolovanému podnikateľskému subjektu oznámiť, že u neho bude vykonávaná daňová kontrola. Oznámenie okrem iného obsahuje:

● miesto výkonu daňovej kontroly

● druh kontrolovanej dane

● kontrolované obdobie

● lehotu na predloženie všetkých potrebných dokladov

● poučenie o následkoch ich nepredloženia

Kontrolovaný podnikateľský subjekt, teda vy, máte povinnosť:

● umožniť zamestnancovi správcu dane vykonať daňovú kontrolu

● zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na vykonanie daňovej kontroly

● poskytnúť požadované informácie

● umožniť prístup k softvéru a informačno-komunikačným prostriedkom, ktoré používate na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti

Finančný tip: Viete kto a kedy má nárok na vdovecký dôchodok?

Záver daňovej kontroly

Daňová kontrola je ukončená dňom doručenia protokolu. Protokol je dokument, ktorý vyhotoví zamestnanec správcu dane. Tento dokument obsahuje výsledok daňovej kontroly vrátane vyhodnotenia dôkazov.

V prípade, ak sa daňovou kontrolou:

● zistil rozdiel v sume, ktorú mal kontrolovaný subjekt zaplatiť, vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok, zašle správca dane spolu s protokolom aj výzvu na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole. Správca dane určí lehotu, v ktorej sa kontrolovaný daňový musí vyjadriť a označiť dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia.

● nezistil rozdiel v sume, ktorú mal kontrolovaný subjekt zaplatiť, vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok, výzva na vyjadrenie k protokolu sa nezasiela.

Ak ste s rozhodnutím nespokojný, máte možnosť domáhať sa nápravy rozhodnutia formou opravných prostriedkov:

● námietkou

● odvolaním

● návrhom na obnovu konania

● podnetom na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

Ak neviete ako ďalej, odporúčame vám obrátiť sa na profesionálov, ako je napríklad daňový poradca a podobne.


Dominika Blchová
Obrázky: Unsplash, Unsplash a Pexels