Ako založiť alebo pozastaviť živnosť v roku 2024

V súčasnosti podnikateľský svet čelí novým výzvam a príležitostiam. Preto všetci, ktorí v roku 2024 uvažujú o vytvorení novej živnosti alebo o jej dočasnom pozastavení, by mali byť informovaní o najnovších postupoch. V našom článku preto preskúmame jednotlivé kroky, ktoré vám týmto procesom pomôžu spoľahlivo prejsť.

Založenie živnosti

Pre založenie živnosti je v prvom rade potrebné, aby fyzická osoba splnila základné podmienky, a to podľa ustanovenia zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „Živnostenský zákon“). Všeobecné podmienky sú nasledovné:

  • Vek aspoň 18 rokov
  • Spôsobilosť na právne úkony
  • Bezúhonnosť

Najjednoduchšou cestou, ako si založiť živnosť, je využiť pomoc niektorej právnej kancelárie. Kvalitnú advokátsku kanceláriu v Bratislave či inom krajskom meste nájdete jednoducho. Využite referencie známych alebo si prezrite hodnotenie firmy na Google.

Odborná spôsobilosť

Okrem všeobecných podmienok uvedených v Živnostenskom zákone je pre určité oblasti podnikania vyžadovaná aj odborná spôsobilosť. Táto požiadavka zabezpečuje, že osoba prevádzkujúca živnosť v určitom odvetví, má dostatočné vedomosti a skúsenosti na riadne poskytovanie služieb, alebo na výrobu tovaru. V tomto prípade hovoríme o remeselnej alebo viazanej živnosti.

Napríklad v lekárskej starostlivosti musí mať fyzická osoba príslušné lekárske vzdelanie a licencie, aby mohla poskytovať zdravotnú starostlivosť. V stavebníctve sú zase remeselníci povinní absolvovať odborné kurzy a získať certifikáty na to, aby mohli vykonávať svoju činnosť.

Naopak, pri voľných živnostiach sa nepreukazuje žiadna prax a ani iné špecifické vzdelanie. Zoznam voľných živností si viete pozrieť tu: voľné živnosti.

Bezúhonnosť

Je dôležité si uvedomiť, že v súvislosti so záznamom v registri trestov a živnostenským oprávnením existuje určitá flexibilita. Podmienky, za ktorých nemôže fyzická osoba získať živnostenské oprávnenie, sú nasledovné:

  • Trestné činy hospodárske
  • Trestné činy proti majetku
  • Iný úmyselne spáchaný trestný čin súvisiaci s predmetom podnikania

Okrem týchto obmedzení sú tu aj ďalšie podmienky, ako napríklad obdobie troch rokov, počas ktorého osoba, na ktorej majetok bol ukončený konkurz, nemôže prevádzkovať živnosť.

Miesto podnikania (sídlo)

Každý živnostník je povinný mať adresu miesta podnikania. To môže byť buď jeho trvalé bydlisko alebo úplne odlišná adresa. V prípade, že si živnostník ako miesto podnikania zvolí adresu trvalého pobytu, nemusí predkladať žiadne ďalšie doklady.

Avšak, ak si ako svoje miesto podnikania zvolí inú nehnuteľnosť, bude potrebovať písomný súhlas vlastníka danej nehnuteľnosti (úradne overený podpis).

V prípade, že živnostník nemá súhlas vlastníka nehnuteľnosti a nechce podnikať na adrese svojho trvalého bydliska, je tu ešte možnosť virtuálneho sídla. Táto komerčná služba ponúka možnosť získania adresy sídla za nízky mesačný poplatok, zvyčajne od približne 9 do 30 eur. Zahŕňa súhlas so zápisom, označenie schránky a ďalšie súvisiace služby.

Žiadosť o vydanie živnosti

V tomto smere máte ako žiadateľ na výber niekoľko spôsobov. Jednou z možností je osobné podanie žiadosti na miestnom živnostenskom úrade, ktorý korešponduje s vašim bydliskom. Táto voľba poskytuje výhodu osobného kontaktu a možnosť získania podrobných informácií od pracovníkov úradu.

Ďalšou možnosťou je online podanie cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) - slovensko.sk. Avšak, v tomto prípade budete potrebovať elektronický podpis a k tomu čítačku kariet. To znamená, musíte disponovať aktívnym elektronickým občianskym preukazom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom.

A v neposlednom rade je tu ešte možnosť využitia súkromnej spoločnosti pracujúcej v online priestore. Dobrou správou je, že tu nepotrebujete elektronický podpis a čítačku kariet. Výhodou tejto alternatívy je tiež jednoduchší postup, ako cez portál slovensko.sk.

Dôležité je tiež zmieniť, že pri osobnej návšteve živnostenského úradu zaplatíte najvyššie poplatky. Za každú voľnú, remeselnú či viazanú živnosť zaplatíte správny poplatok nasledovne:

  • za každú voľnú živnosť 5,-€ (od apríla 2024 to bude 7 €),
  • za každú remeselnú a viazanú živnosť 15,-€ (od apríla 2024 to bude 22 €).

Pozastavenie živnosti

V zmysle Živnostenského zákona (§ 57 ods. 4), môže podnikateľ oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

Môžete sa tiež rozhodnúť, či si pozastavíte všetky predmety podnikania uvedené v osvedčení o živnostenskom oprávnení, alebo len niektoré z nich.

Po pozastavení živnosti získate živnostenské oprávnenie automaticky, a to uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti, alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti. Pamätajte, že od 1. augusta 2021 pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky.

Využitie právnej kancelárie

Podobne, ako pri zakladaní živnosti, najpohodlnejším riešením je oslovenie niektorej právnej kancelárie, ktorá rieši právne služby pre firmy. Poplatok tu ale bude samozrejme vyšší ako pri osobnom alebo elektronickom podaní.

Osobné podanie

Pri osobnom podaní žiadosti o pozastavení živnosti vám stačí vyplniť formulár, ktorý je verejne dostupný na webovej stránke Ministerstva vnútra SR. Ten potom treba odovzdať na príslušnom okresnom úrade. K tomuto oznámeniu nezabudnite pripojiť kolok vo výške 4 eur. Ďalšie prílohy k oznámeniu nie sú potrebné.

Elektronické podanie

Pri elektronickom podaní treba vyplniť formulár, podpísať ho overeným elektronickým podpisom a následne ho odoslať cez ÚPVS. Po overení elektronického podpisu žiadateľa je podanie odoslané do centrálnej podateľne Jednotného kontaktného miesta (JKM).

Následne žiadateľ dostane správu o platobných podmienkach. Poplatok pri elektronickom pozastavení živnosti je vo výške 2 eur. Úhradu poplatku je možné vykonať buď cez internet banking alebo poštovou poukážkou na účet Štátnej pokladnice. Potvrdenie o pozastavení živnosti obdržíte od JKM elektronicky - do svojej elektronickej schránky.