Ako sa vhodne obliecť (nielen) do rizikovej práce

Bezpečnosť pri práci je rovnako dôležitá ako prezentácia. Úrazov na pracovisku je každoročne tisíce. Bezpečný pracovný odev sa líši od jedného zamestnania k druhému. To, čo je vhodné pre kancelárske prostredie, sa líši od práce v sklade alebo na vonkajšom pracovisku. Preto je dôležité mať pri obliekaní na pamäti svoju prácu a zvážiť aj činnosti, ktoré budete vykonávať.

Nižšie uvádzame niekoľko tipov, na ktoré treba pamätať pri výbere pracovného odevu s ohľadom na bezpečnosť a povinnosti BOZP.

Čo je riziková práca?

Riziková práca je druh práce, ktorú možno zaradiť do tretej alebo štvrtej kategórie náročnosti práce. Obe kategórie prác sú upravené v ustanovení zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Medzi pracovné činnosti s tretím stupňom náročnosti sa zaraďujú práce s vysokou mierou zdravotného rizika, pri ktorých:

● sa vyžaduje použitie osobných ochranných pracovných prostriedkov a vykonanie iných špecifických ochranných opatrení

● nie sú ustanovené žiadne limity, ale ľudský organizmus nepriaznivo odpovedá na špecifické pôsobenie faktorov a pracovného prostredia, čím vzniká riziko poškodenia zdravia (napríklad hluk)

Medzi činnosti, ktoré sa zaraďujú do 4. kategórie patria práce, ktoré vykazujú vysokú mieru zdravotného rizika. Práce môžu byť v tejto kategórii zaradené len na obmedzený čas a najviac na jeden rok. Ide najmä o práce, pri ktorých expozíciu nie je možné žiadnymi opatreniami znížiť na úroveň ustanovených limitov a zároveň expozícia prekračuje úroveň ustanovených limitov pre tretí stupeň náročnosti práce.

Zamestnancovi vykonávajúcemu rizikovú prácu vznikajú nasledovné nároky:

● nárok na rekondičný pobyt

● nárok na dodatkovú dovolenku

● nárok na mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce

● nárok na skrátený týždenný pracovný čas

● nemožnosť nariadenia práce nadčas

● mzda za prácu nadčas

● nárok na doplnkové dôchodkové poistenie

Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze

Pracovný úraz pri nebezpečných prácach je bezprostredné a vážne ohrozenie zdravia a v takýchto prípadoch vznikajú zamestnávateľovi ďalšie povinnosti vo vzťahu k zamestnancovi.

Pre prípad vzniku pracovného úrazu je zamestnávateľ povinný vopred zrealizovať opatrenia, ako napríklad vopred zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia, poskytnúť prvú pomoc, vybaviť pracoviská materiálom potrebným na poskytnutie prvej pomoci, ako aj zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami a  informovať zamestnancov o úrazovom poistení.

Zamestnávateľ musí úraz registrovať, zistiť jeho príčinu, spísať záznam o pracovnom úraze a prijať opatrenia na zabránenie opakovaniu sa podobnému pracovnému úrazu na pracovisku.

Povinnosti zamestnávateľa pri bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany práce sú upravené v Zákonníku práce, č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Tento zákon ukladá zamestnávateľovi povinnosť zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia a vykonávať potrebné opatrenia vrátane prevencie tak, aby sa minimalizovali neodstrániteľné riziká. Medzi niektoré povinnosti zamestnávateľa podľa BOZP môžeme zaradiť napríklad povinnosť:

● vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnanca pri práci

● zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom

● zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach, ktoré zamestnanec vykonáva

● zabezpečovať, aby pracovisko, komunikácia, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy či organizácia práce neohrozovali bezpečnosť ani zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovať potrebnú starostlivosť a opravy

● zabezpečovať, aby chemické, fyzikálne, biologické alebo faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž neohrozovali bezpečnosť ani zdravie zamestnancov a iné

BOZP dokumentáciu si môže vypracovať zamestnávateľ aj sám, ale zvyčajne ju vypracúva odborne spôsobilá osoba, tzv. bezpečnostný technik. Takáto odborná dokumentácia BOZP zaisťuje zdravé a bezpečné pracovné prostredie pre zamestnancov a chráni zamestnávateľov pred sankciami.

Práca na stavbe a prečo je dôležité, čo nosia stavebníci?

Pre stavebných robotníkov je dôležité, aby nosili určité predmety v súlade s bezpečnostnými požiadavkami na pracovisku, aby zostali vždy v bezpečí a pohodlí. Pred začatím práce by stavební pracovníci mali dostať bezpečnostné pokyny, ktoré treba prísne dodržiavať.

Keď pracovníci na stavbách nosia správne ochranné pomôcky, môžu výrazne znížiť riziko zranenia pri prenášaní ťažkých predmetov, práci na vysokých konštrukciách alebo pri obsluhe nebezpečných strojov. Nosenie správnej výbavy tiež zabezpečuje zamestnancom pohodlie pri práci v extrémnych podmienkach a zároveň pomáhajú pracovať produktívnejšie a efektívnejšie.

Čo by mali stavební robotníci nosiť?

Ochrana očí

Typ ochrany očí, ktorý treba nosiť, zvyčajne závisí od podmienok na mieste. Ak sa obsluhuje stroj, kde by do očí mohli zasiahnuť voľné úlomky, je pre bezpečnosť pri elektroinštalačných prácach nutné nosiť správnu ochranu očí, aby sa predišlo zraneniam, ako tvárové štíty, ochranné okuliare alebo kukly.

Ochrana chodidiel

Stavebný robotník zvyčajne strávi veľkú väčšinu pracovného času státím alebo pohybom v exteriéri, takže nosenie vhodných pracovných topánok, ktoré ochránia nohy pred potenciálnymi nebezpečenstvami, je nevyhnutné.

Pri práci na staveniskách treba nosiť obuv s uzavretou špičkou, najlepšie nepremokavú a protišmykovú. Často tiež títo pracovníci obúvajú topánky s oceľovou špičkou, ktorá chráni ich nohu pred zranením, pokiaľ by im na ňu spadlo niečo ťažké.

Ochrana sluchu

Niektoré staveniská vedia byť naozaj hlučné a rušivé, čo môže poškodiť sluch. Je dôležité nosiť tvarované štuple do uší, zatkové alebo mušľové chrániče sluchu.

Ochrana rúk

Aby sa chránili ruky pred menšími alebo väčšími zraneniami, pri zdvíhaní ťažkých predmetov, pri práci so sklom alebo rozbitným materiálom alebo pri vykonávaní zváracích prác, je dôležité nosiť rukavice. V ponuke nájdete ochranné rukavice pre konkrétne druhy pracovných činností ako rukavice máčané, rukavice proti porezaniu, textilné rukavice, chemické, ale aj kožené a zváracie rukavice.

Ochrana hlavy a krku

Ochrana hlavy je nutnou súčasťou každého pracovného odevu pre toho, kto pracuje v oblasti stavebníctva, ale aj v mnohých iných oblastiach. Primárne je dôležité mať kvalitné ochranné pracovné prilby, pohodlné pracovné čiapky, ochranné štíty a ďalšie príslušenstvo.

Ochrana tela

Dôležitosť pracovných odevov netreba podceňovať. Každé zamestnanie si vyžaduje vhodný pracovný odev a podľa charakteru práce a počasia je môžné si vyberať spomedzi širokej ponuky špeciálne navrhnutého pracovného oblečenia, ktoré okrem toho, že ochráni pred pracovnými úrazmi, v zime aj príjemne zahreje. Z čoho si vybrať?

● Montérkové odevy

● Nohavice do pása

● Kraťasy

● Vesty s vysokou viditeľnosťou

● Overaly

● Pracovné pláště

● Komplety a ďalšie

Predovšetkým na stavba je nutné mať na sebe reflexné prvky a oblečenie, ktoré sú kľúčové pre bezpečnosť pracovníka i okolia. Často totiž práce prebiehajú aj za tmy a prevádzka stavebných zariadení je podobná bežnej doprave s dávkou rizika navyše.

Ochrana nôh a kolien

Nohavice potrebné na stavbách sa budú líšiť v závislosti od vašich pracovných podmienok a požiadaviek stavbyvedúceho. Mali by ste sa uistiť, že nohavice, ktoré sa rozhodnete nosiť na mieste, sú dostatočne pevné, aby zvládli akékoľvek roztrhnutie, ktoré by mohlo poškodiť vašu pokožku:

● Základným pracovným oblečením by mali byť montérkové nohavice, aby chránili pokožku tela nielen pred znečistením alebo zranením, ale aj pred vplyvom nepriaznivého počasia a rozdielnych teplôt.

● Do chladnejšieho počasia odporúčame zateplené nohavice, vďaka ktorým budú nohy v teple pri hodinách strávených prácou v mraze.

● Klasické montérkové nohavice s trakmi patria medzi najobľúbenejšie pracovné odevy. Ich športový strih je pohodlný a sú lepšie prispôsobené pre voľnejší pohyb bez obmedzení.

Pracovné nohavice je možné vybrať v niekoľkých farebných aj štýlových variantoch, z kvalitných látok a materiálov, pre rôzne druhy prác.

Ak si stále nie ste istí, ktoré možnosti sú pre vás najlepšie, skontrolujte, či vaša príručka pre zamestnancov obsahuje časť o kódexe obliekania. Dodržiavanie pravidiel je kľúčom k tomu, aby ste zostali v práci v bezpečí a boli pripravení na núdzové situácie. Keď urobíte bezpečnosť pri práci s pracovným oblečením ako prioritu, pomôžete svojej spoločnosti vytvoriť kultúru bezpečnosti, ktorá nielen zníži riziko pre vás, ale aj pre ostatných.

Pre zamestnávateľov: Porozprávajte sa so svojím zamestnancom o vhodnom oblečení

Ak si zamestnanec neustále oblieka nevhodný pracovný odev, je čas porozprávať sa s ním. Takéto pohovory môžu byť nepríjemné a vyžadujú citlivý prístup. Ak chcete zabrániť tomu, aby sa nevhodné oblečenie v práci stalo rozšíreným problémom, najlepšou stratégiou je vyhnúť sa tomu ešte predtým, ako sa tak stane.

Predtým, ako sa so svojím zamestnancom porozprávate o výbere oblečenia, tu je niekoľko tipov ako sa pripraviť:

1. Uľahčite si konverzáciu prípravou.

2. Uistite sa, že sa dobre orientujete v kódexe obliekania vašej spoločnosti, a čo je dôležitejšie, že váš kódex obliekania je v súlade so zákonom.

3. Vyberte si vhodné prostredie na rozhovor.

4. Starostlivo vyberajte slová.

5. Buďte v probléme konkrétny, aby zamestnanec rozumel.

Vypracovanie správneho kódexu obliekania pre zamestnancov na skladových, priemyselných a výrobných pozíciách si vyžaduje určité úvahy. Keďže práca môže zahŕňať fyzickú prácu alebo prácu v nebezpečnom prostredí, pracovníci vyžadujú pohodlné oblečenie, ktoré im nielen umožní efektívne vykonávať prácu, ale zároveň aj ochráni pred nebezpečenstvom.


Dominika Blchová, obsahový a SEO špecialista
Obrázky: Unsplash, Unsplash, Unsplash, Pexels