Ako prebieha zrušenie BSM, ak je manžel podnikateľ

Rozvod je zložitý proces, najmä ak sa týka majetkových záležitostí, ako je zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Ak jeden z manželov podniká, táto situácia môže predstavovať ešte väčšiu výzvu. V našom článku preto preskúmame, ako prebieha zrušenie BSM pri rozvode aj v prípade, ak jeden z manželov podniká.


Charakteristika BSM a jeho zrušenie

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zahŕňa všetky majetkové položky, či už hnuteľné alebo nehnuteľné, ktoré sa stali vlastníctvom jedného z manželov počas trvania manželstva. Napriek tomu právne predpisy upravujú situácie, kedy aj napriek existencii manželstva, určitá vec môže byť nadobudnutá do výlučného vlastníctva jedného z manželov.

Tieto situácie zahŕňajú:

  • manžel/ka zdedil alebo dostal vec ako dar,
  • manžel/ka má vo svojom výlučnom vlastníctve veci, ktoré slúžia len jemu, napríklad na osobné použitie alebo výkon povolania či podnikanie,
  • manžel/ka získal vec v rámci reštitúcie majetku, a to za predpokladu, že danú vec vlastnil pred manželstvom alebo ak mu bola vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Najčastejšie v zmysle zákona dochádza k zrušeniu BSM pri zániku manželstva - rozvod alebo smrť jedného z manželov. V prípade rozvodu je prirodzene najlepšie využiť služby rozvodového právnika, ktorý vás odborne nasmeruje k požadovanému riešeniu.

Avšak zákon upravuje aj také prípady, pri ktorých je možné zrušiť BSM aj počas trvania manželstva. Ide hlavne o nasledujúce situácie:

  • jeden z manželov začal podnikať,
  • trvanie manželstva by odporovalo dobrým mravom.


Riešenie špecifických situácií

V prípade, že jeden z manželov podniká, môže to ovplyvniť aj majetok, ktorý je považovaný za osobný. Napríklad, ak podnikateľ manžel potrebuje postele s matracom pre svoje podnikanie, môžu byť tieto položky považované za súčasť jeho osobného majetku a nemusia byť zahrnuté do spoločného majetku manželov.

Pamätajte, že v prípade, ak manželia majú deti, aj detský nábytok, ako sú postieľky či stoličky, je považovaný za súčasť spoločného majetku. Samozrejme, ak bol zakúpený počas trvania manželstva.

Zrušenie BSM ak jeden z manželov podniká

Podnikanie jedného z manželov má špecifický vplyv na možnosť zrušenia BSM. Predstavuje totiž nielen zdroj jeho ekonomických prostriedkov, ale ovplyvňuje aj rozsah majetku BSM. Veci určené na podnikanie či vykonávanie povolania sú považované za jeho osobný majetok, pričom neúspešné podnikanie môže ovplyvniť aj rozsah BSM.

Pamätajte, že možnosť zrušenia BSM v dôsledku podnikania sa vzťahuje aj na situácie, kedy jeden z manželov má záväzky voči veriteľovi, ktoré vznikli počas trvania manželstva. V takom prípade môže byť majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov použitý na uspokojenie veriteľových nárokov. Zrušenie a následné rozdelenie majetku preto môže chrániť spoločný majetok pred možnými budúcimi finančnými záväzkami.

Ako postupovať?

Pri zrušení BSM za situácie, ak jeden z manželov podniká, je dôležité postupovať opatrne a zvážiť nasledujúce kroky:

  • Identifikácia osobného a podnikateľského majetku - začnite tým, že presne určíte, čo patrí do osobného majetku podnikajúceho manžela/ky a čo je súčasťou podnikateľského majetku.
  • Ocenenie majetku - majte na pamäti, že majetok podnikajúceho manžela/ky, ako sú firemné investície a príjmy, môže byť ťažké oceniť. Možno budete potrebovať odbornú pomoc na určenie ich hodnoty.
  • Právne poradenstvo - konzultujte s rozvodovým právnikom so skúsenosťami v podnikateľskom práve, aby vám pomohol pri identifikácii a rozdelení majetku. Právny expert vám poskytne dôležité rady a zabezpečí, aby bol proces zrušenia BSM riadne zvládnutý.
  • Dohoda - snažte sa dosiahnuť dohodu s manželom o rozdelení majetku, aby ste minimalizovali konflikty a nepredĺžili celý proces.
  • Súdne konanie - ak nedôjde k dohode, je na určenie rozdelenia majetku potrebné súdne konanie. Úspešne sa domáhať zrušenia BSM môže na súde na základe žiadosti druhý manžel, ktorý nepodniká. V prípade, ak podnikajú obaja, môže podať návrh na zrušenie BSM ktorýkoľvek z nich.


Záver

Je dôležité si uvedomiť, že zrušenie BSM je komplexný proces, najmä ak jeden z manželov podniká. Identifikácia, ocenenie a rozdelenie majetku si vyžaduje starostlivú analýzu a ideálne aj právne poradenstvo.