Knižnica

Naša bohatá Knižnica ponúka užitočné materiály, ktoré Vám pomôžu prekonať nástrahy podnikania

Zvoľte si vhodnú formu podnikania


Základné rozdelenie je na
fyzické a právnické osoby.

Fyzická osoba – Živnostník (SZČO)

Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní).

Rozoznávame živnosti:

 • Remeselná živnosť – minimálne výučný list, alebo majsterská skúška podľa nariadenia vlády č. 4/1997. (I..22).
 • Viazaná živnosť – odborná skúška alebo odborné vzdelanie potrebné na výkon danej činnosti.
 • Voľná živnosť – slobodné povolania. Neexistujú obmedzenia z hľadiska odbornosti.
 • Koncesovaná živnosť – podmienky pre danú koncesiu musia byť splnené (lekár, právnik)

Výhody FO:

 • nepotrebuje hotovosť pri založení živnosti
 • pracuje sám na seba

Nevýhody FO:

 • ručí celým svojím majetkom


Právnická osoba – akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo

Typ spoločnosti

Počet spoločníkov

Spoločnosť s ručením
obmedzeným (spol. s r. o.)

Jedna alebo viac fyzických osôb
Hodnota základného imania: 5.000 EUR

Akciová spoločnosť (a. s.)

Jedna alebo viac fyzických osôb alebo obchodných spoločností
Hodnota základného imania: 25.000 EUR


Najpoužívanejšia forma PO je spoločnosť s ručením obmedzeným.

Výhody PO:

 • ručí do výšky základného imania

Nevýhody PO:

 • väčšia administratívna náročnosť
 • poplatky/licencia aj v prípade nevytvorenia zisku


Povinnosti Fyzickej osoby

KROK I.: ZÍSKANIE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA

Ohlásenie živnosti na živnostenskom úrade v mieste bydliska.

Doklady potrebné na ohlásenie živnosti:

 • súbor formulárov (k dispozícii na živnostenskom úrade),
 • doklad o osobnej totožnosti (občiansky preukaz, platný cestovný pas),
 • doklad o odbornej spôsobilosti pri viazaných živnostiach,
 • kolky (poplatky môžete uhradiť aj v hotovosti - za každú voľnú živnosť 5 eur, za každú remeselnú alebo viazanú 15 eur),*
 • v závislosti od druhu činnosti povolenie na zriadenie prevádzkarne, povolenie hygieny , povolenie k prevádzke.

Po splnení podmienok živnostenský úrad vydá živnostenský list do troch dní.

KROK II.: PRIHLÁSENIE SA NA DAŇOVÝ ÚRAD, DO ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

Živnostenské úrady fungujú ako jednotné kontaktné centrá. Automaticky vás prihlásia na daňový úrad a do zdravotnej poisťovne. Taktiež za vás zažiadajú o výpis z registra trestov.

Daňový úrad

Daňový úrad vám vydá daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré vám príde poštou a bude slúžiť ako identifikátor na faktúrach a podobne. Na daňovom úrade do 15 dní nahláste svoj podnikateľský účet.

Zdravotné a sociálne poistenie

Živnostník je povinný platiť poistné na zdravotné poistenie. Do Sociálnej poisťovne sa zatiaľ prihlasovať nemusíte. Sociálne poistenie je v prvom roku len dobrovoľné, v ďalších rokoch závisí od dosiahnutých príjmov z podnikania, ktoré sú uvedené v daňovom priznaní.


Povinnosti Právnickej osoby

KROK I.: Vznik spoločnosti

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je najdôležitejším krokom spísanie spoločenskej zmluvy. Spoločenská zmluva je dokument, ktorý definuje hlavne vlastnícke podiely jednotlivých spoločníkov (komu patrí aký podiel spoločnosti, prípadne ako sa budú deliť zisky, atď.), predmety podnikania spoločnosti a ustanovuje konateľov spoločnosti. V prípade, že spoločnosť zakladá jediný spoločník, namiesto spoločenskej zmluvy sa spíše iba zakladateľská listina.

KROK II.: Registrácia na živnostenskom úrade

Požiadajte Živnostenský úrad o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (po starom živnostenský list) pre vaše predmety podnikania.

Potrebné doklady:

 • vyplnené tlačivo,
 • notársky overenú spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu,
 • doklad o práve používať priestory ako sídlo spoločnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti),
 • kolky po 5 eur za vystavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú jednu voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť. *

Ak splníte všetky podmienky, osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenské listy) vám vydajú do troch pracovných dní. Keď dostanete osvedčenia o živnostenskom oprávnení, urobte si z nich po dve fotokópie a dajte si ich overiť notárom.

KROK III.: Podanie návrhu na zápis do obchodného registra

Tlačivo pre návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra si vyzdvihnite na obchodnom súde, alebo stiahnite z internetovej stránky ministerstva spravodlivosti. Vyplnené tlačivo musia ísť všetci konatelia podpísať k notárovi, ktorý overí ich podpisy. Kúpte si kolky v hodnote 331,50 eur, ktorými zaplatíte súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra. *

Teraz by ste mali mať všetko, čo potrebujete na podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra:

 • Tlačivo s overenými podpismi,
 • 2x spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina,
 • 2x kópia živnostenského listu,
 • 2x vyhlásenie správcu vkladu,
 • 2x listina preukazujúca vaše oprávnenie k zriadeniu sídla spoločnosti v danej nehnuteľnosti (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti),
 • 2x podpisový vzor konateľov,
 • ak je jediný spoločník, 2x vyhlásenie, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spol. s r.o.,
 • kolky za 331,50 eur. *

Toto všetko odovzdáte v podateľni obchodného registra na obchodnom súde, kde vám vydajú potvrdenie o prijatí návrhu na zápis spoločnosti. Obchodný súd rozhodne o zapísaní spoločnosti do obchodného registra v zákonnej lehote do piatich pracovných dní. Po zapísaní spoločnosti bude vydaný výpis z obchodného registra každému spoločníkovi.

Tip: Ak chcete ušetriť na prevádzke, prenajmite si virtuálne sídlo.

KROK IV.: Registrácia na daňovom úrade

Po zapísaní spoločnosti do obchodného registra si založte v banke firemný účet. Po jeho založení sa zaregistrujte na daňovom úrade na platbu dane z príjmu, prípadne aj na daň z pridanej hodnoty. Daňový úrad vám pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré bude jednoznačným identifikátorom vašej spoločnosti vo vzťahu k daňovému úradu.

ao


* Poplatky je možné zaplatiť v hotovosti, resp. znížiť v prípade elektronickej registrácie.