Knižnica

Naša bohatá Knižnica ponúka užitočné materiály, ktoré Vám pomôžu prekonať nástrahy podnikania

Formy účtovníctva


Fyzická osoba – jednoduché účtovníctvo (dobrovoľne si môže viesť aj podvojné):

  • paušálne výdavky – evidovať príjem v časovom slede, výdavky nesleduje, na konci roka v daňovom priznaní si uplatní výdavky percentom z príjmov (60%)
  • daňové priznanie sa odovzdáva bez výkazov.

  • zjednodušená daňová evidenciu - uplatňuje sa tak, že živnostník:
    • je povinný viesť evidenciu o príjmoch a výdavkoch v časovom slede, o hmotnom a nehmotnom majetku, zásobách, pohľadávkach a záväzkoch (pozri ďalej)
  • daňové priznanie sa odovzdáva bez výkazov.

  • jednoduché účtovníctvo – riadi sa zákonom o účtovníctve
  • daňové priznanie sa odovzdáva s výkazmi.


Právnická osoba
– podvojné účtovníctvo, riadi sa zákonom o účtovníctve.

Porovnanie jednoduchého účtovníctva, daňovej evidencie a paušálnych výdavkov:

Porovnávaný aspekt

Jednoduché účtovníctvo

Daňová evidencia

Paušálne výdavky

Vymedzenie subjektu, maximálna výška príjmov

nie je stanovená

nie je stanovená

stanovená je výška paušálnych výdavkov
20.000 eur/rok

Možnosť zamestnávať zamestnancov

áno

áno

áno

Možnosť byť platiteľom DPH

áno

áno

*

Právna úprava zákonom o účtovníctve

áno

nie

nie

Právna úprava daňovými zákonmi

áno

áno

áno

Daňové výdavky

preukázateľné

preukázateľné

paušálne 60%

Účtovné knihy/evidencia

peňažný denník, 
kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy

evidencia o príjmoch 
a daňových výdavkoch v 
časovom slede, evidencia o hmotnom a nehmotnom 
majetku, o zásobách a pohľadávkach

evidencia o príjmoch v 
časovom slede, o zásobách 
a o pohľadávkach

* Výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky) môže uplatniť daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nie je platiteľom DPH alebo ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a rozhodne sa, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky.


Kvalitný účtovný poradca Vám pomôže správne sa rozhodnúť o spôsobe účtovania. Pri malých živnostníkoch, resp. firmách je využitie služieb účtovnej firmy určite výhodou a stojí Vás nepomerne menej ako zamestnanie vlastného účtovníka/čky.

Účtovný poradca Vám pomôže aj pri vyhotovení daňového priznania k dani z príjmov, prípadne DPH.


ao