Knižnica

Naša bohatá Knižnica ponúka užitočné materiály, ktoré Vám pomôžu prekonať nástrahy podnikania

Plánovanie dlhodobých projektov a podnikov


Ako už bolo spomenuté, pod pojmom projekt môžeme rozumieť aj niečo, čo bude fungovať dlhodobo resp. čo nemá presne určenú dĺžku trvania. Takto môžu byť ponímané projekty aj v oblasti eurofondov, do ktorej vás chceme uviesť poslednou časťou tohto materiálu.

Veľa podnikateľov, ktorým sme pomáhali s vypracovaním „projektu“ pre získanie financovania z Európskych fondov, museli v tejto súvislosti okrem inej administratívy vypracovať aj kompletný podnikateľský plán.

Vieme, že hlavne začínajúci podnikatelia sa obávajú toho, že vypracovanie takéhoto dokumentu nezvládnu. To môže i nemusí byť pravda. Väčšina grantových schém obsahuje podrobnú požadovanú osnovu projektu, ktorá slúži ako návod na jeho vypracovanie.

Na druhej strane táto osnova nemusí byť dostatočne podrobná na to, aby podnikateľ vedel, čo majú jednotlivé kapitoly obsahovať. Okrem toho musíme priznať, že najmä časti zaoberajúce sa finančnou stránkou projektov sú veľmi náročné na znalosti. Väčšina z nás sa musí v tejto oblasti jednoducho spoľahnúť na rady a servis odborníkov. Je to dobré nielen z hľadiska kvality podnikateľského plánu a jeho atraktivity pre investorov alebo ako kandidáta pre získanie nenávratného finančného príspevku. Predovšetkým je to dobré pre nás, aby sme sa uistili, že náš plán je skutočne finančne životaschopný.

V nasledujúcej časti poskytujeme podrobnú a komentovanú osnovu podnikateľského plánu. Táto osnova je omnoho podrobnejšia ako tie, s ktorými sme sa stretli pri našej práci s eurofondmi. Veríme, že vám pomôže s vyjadrením Vašich podnikateľských nápadov a ich premenením na konkrétne kroky vedúce k ich úspešnej realizácii.


1. Zhrnutie zámeru a plánu:

Možno vás prekvapuje, že hneď na začiatku má prísť nejaké zhrnutie. Na čo je to dobré? Je treba si uvedomiť, že hoci by mal podnikateľský plán fungovať ako príručka pre samotné firmy pri dosahovaní cieľov, ktoré si sami stanovili, väčšinou vzniká na popud zvonka. Buď ho pripravujete pre banku, v ktorej žiadate o úver, alebo pre kontraktačný orgán, ktorý má na starosti fondy EÚ prípadne pre investora, ktorého chcete presvedčiť, aby Váš podnikateľský zámer financoval. Preto treba už na začiatku poskytnúť jasný prehľad o Vašich úmysloch.

Z praktických skúseností vieme, že tieto skupiny sa najviac zaujímajú o tieto časti podnikateľských plánov: 1. Kľúčové osoby a personál, 2. Jedinečnosť produktu alebo služby, 3. Poznanie trhu a marketingová stratégia a 4. Finančné projekcie.

Okrem toho treba v približne jednostranovom zhrnutí objasniť vízie a základné dlhodobé ciele projektu alebo firmy, jej doterajšiu históriu (v prípade novovznikajúcich firiem je práve tu priestor na krátky životopis zakladateľov a kľúčového personálu). Taktiež je možné poukázať na potrebné hlavné zdroje ako aj na kľúčové záležitosti, ktoré zvýšia dôveru v realizovateľnosť plánu (investičné akcie, propagačné aktivity a pod.).

Následne môžete začať pripravovať hlavný dokument podnikateľského plánu, ktorý by mal obsahovať nasledovné časti a informácie. Nie všetky informácie pritom musia byť pre rôznych podnikateľov dôležité. Umenie dobrého podnikateľského plánu je poskytnúť potrebné informácie v ucelenej ale čo najprehľadnejšej podobe (tak stručne ako je to možné, a tak detailne ako je to potrebné)...


2. Informácie o firme:

 • Krátkodobé a dlhodobé ciele
 • Hodnoty
 • História (ak už podnik existuje)
 • Organizácia a personál - súčasný aj plánovaný, návrh celkovej organizačnej štruktúry, manažérska filozofia, kľúčový personál a doloženie jeho vzdelania, skúseností a schopností zrealizovať plán (tejto časti môžete podľa potreby venovať aj samostatnú kapitolu)
 • Priblíženie súčasného fungovania a majetkových pomerov firmy (aktív ako budovy, kancelárie, autá a pod.)
 • Právne náležitosti (právna forma, licencie, poistenia atď.)


3. Informácie o produktoch alebo službách:

 • Detailný popis (funkcie, vlastnosti, kvalita atď.)
 • Je produkt alebo služba pripravená na dodávanie alebo je vo fáze vývoja?
 • Vysvetlenie ako vníma firma hodnotu jej produktov alebo služieb pre zákazníkov (prípadne podporené vhodnými číselnými údajmi)
 • Porovnanie s konkurenčnými výrobkami alebo službami
 • Prezentácia testov, ocenení, štandardizovaných postupov a pod.


4. Informácie o trhu a konkurencii:

 • Kto je naším potenciálnym zákazníkom, a prečo si myslíme, že bude kupovať naše produkty alebo služby?
 • Je potrebné rozdeliť našich zákazníkov do skupín podľa rôznych kritérií alebo preferencií (náročnejší zákazníci, rozdelenie podľa veku, bydliska atď.)
 • Odhad veľkosti a potenciálu trhu
 • Prostredie (regulácie, demografické faktory atď.)
 • Alternatívne produkty a služby, ktoré sú k dispozícii
 • Prehľad konkurenčnej situácie na trhu (počet konkurentov a celková intenzita konkurenčného prostredia)
 • Prehľad jednotlivých (kľúčových) konkurentov (postavenie na trhu a vnímanie zákazníkmi, ponuka, marketing, finančná sila atď.)


5. Marketingová stratégia:

 • Cieľové trhy (na základe potrieb, kúpnej sily a pod.)
 • Ako chce byť podnik vnímaný (v zmysle kvality, ceny, inovatívnosti, odlišnosti atď.)
 • Propagačná stratégia a publicita (reklama, informovanie, web stránka atď.)
 • Cenová stratégia (založená na ekonomických – napr. náklady plus marža alebo trhových princípoch – čo sú zákazníci ochotní zaplatiť, za koľko predáva konkurencia atď.)
 • Organizácia predaja a distribučné kanály
 • Zabezpečenie dodávky produktov alebo služieb zákazníkovi
 • Zákaznícka podpora (servis, informovanie, záruky a pod.)


6. Vývoj:

 • Veľmi často podceňovaná ale pritom jedna z kľúčových vecí je byť schopným naše produkty a služby inovovať a dopĺňať
 • Máme určené kapacity na vývoj/inováciu našich výrobkov alebo služieb?
 • Aký je stav výrobkov alebo služieb, ktoré sú vo vývoji (nové produkty, ktoré čakajú na vhodnú príležitosť na uvedenie na trh, zamýšľané inovácie atď.)
 • Plánujete v súvislosti s vývojom zavedenie nových technológií alebo prihlášky patentov?


7. Proces produkcie/dodávky:

 • Organizácia výrobného (produkčného) procesu (štruktúra, kľúčové manažérske zodpovednosti, kľúčové pozície, motivácia, znalosti, postupy, procesy atď.)
 • Dodávatelia (zoznam a popis hlavných dodávateľov, ich dôležitosti a pod.)
 • Popis technológií a technologických postupov
 • Opatrenia na kontrolu kvality
 • Zásobovanie (proces objednávania vstupov, skladovacie priestory, časy dodávok atď.)
 • Doplniť môže byť potrebné aj informáciu o dopadoch na životné prostredie


8. Finančné záležitosti:

 • Ako prvé tu budú celkové rozpočtované prostriedky a zdroje financovania
 • Nasledujú tri hlavné finančné dokumenty finančného plánovania obvykle na tri až päť rokov dopredu:
  • Porovnanie nákladov a výnosov
  • Stav majetku a jeho krytia
  • Plán hotovostných tokov
 • Nastavenie a prehľad základných ukazovateľov (percentá daní, odpisové skupiny, časy splatnosti faktúr a pod.)
 • Základné predpoklady (zmeny v daniach, rastové trendy, zmeny v očakávaní zákazníkov a pod.)
 • Často zostavujete finančné plány na základe alternatívnych scenárov (napr. optimistický, neutrálny, konzervatívny a pod.)
 • Ak chcete preukázať dôveryhodnosť finančných analýz, môžete sa snažiť porovnať Vaše čísla so štandardmi v odvetví
 • Pre lepšiu orientáciu investora môžete tiež ponúknuť rôzne pomerové finančné ukazovatele (napríklad návratnosť investície)


9. Míľniky:

 • Váš podnikateľský plán bude hodnotnejší, keď preukážete, že viete a ste schopní ho realizovať
 • Preto je dobré definovať kľúčové míľniky nevyhnutné pre dosiahnutie stanovených cieľov
 • Kritické udalosti by mali byť presne identifikované a podľa možnosti by mali obsahovať dátumy začatia a ukončenia, náklady a personálnu zodpovednosť za ich vykonanie


Doložiť tiež môžete rôzne dokumenty na podporu vašich informácií. K takýmto prílohám môžu patriť podrobné životopisy zakladateľov a kľúčového personálu firmy, referencie, zmluvy, fotografie, náhľady, prototypy alebo ukážky produktov a pod.

Pri zostavovaní plánu bude potrebné vyhľadávať v množstve informačných zdrojov. Niekedy (napríklad pri skúmaní konkurencie) nemusíte mať všetky informácie k dispozícii. Dobrým zdrojom informácií o konkurencii sú napríklad webové stránky konkurentov (môžu obsahovať aj ich výročné správy). Pomôcť tiež môžu rôzne odborné časopisy alebo články ale aj štatistiky (napríklad zo Štatistického úradu SR, www.statistics.sk).


Informácie vo vašom podnikateľskom pláne neraz predstavujú obrovskú hodnotu, a preto odporúčame, aby ste dôkladne zvažovali, komu ich dáte k dispozícii, prípadne aby ste si stanovili podmienky nakladania s dokumentom.

ek