Knižnica

Naša bohatá Knižnica ponúka užitočné materiály, ktoré Vám pomôžu prekonať nástrahy podnikania

Styk s verejnosťou (Public Relations)


Ide o podporovanie vzťahov a dobrej vôle medzi osobou, firmou alebo inštitúciou a ďalšími osobami, časťou verejnosti alebo spoločnosťou v najširšom zmysle slova prostredníctvom rozširovania výkladového materiálu, rozvíjania priateľskej výmeny informácii a odhadu reakcií verejnosti.

Styk s verejnosťou zahŕňa:

 • Poradenskú službu založenú na pochopení ľudského správania sa,
 • analýzu budúcich smerov a predpovedanie ich dôsledkov,
 • výskum verejnej mienky, postojov a očakávaní,
 • vytvorenie a udržiavanie obojstrannej komunikácie založenej na pravdivých a úplných informáciách,
 • predchádzanie konfliktom a nedorozumeniam,
 • prehlbovanie vzájomného rešpektu a sociálnej zodpovednosti,
 • posilňovanie dobrej vôle medzi vedením, pracovníkmi a zákazníkmi,
 • zlepšovanie vzťahov s dodávateľmi, odberateľmi a ostatnými subjektmi hospodárskej sféry,
 • získavanie dobrých osobností a obmedzovanie fluktuácie pracovníkov,
 • zlepšovanie kvality výrobkov a služieb,
 • projekčná a grafická reprezentácia.


Styk s verejnosťou závisí na zodpovednosti tých, ktorí rozhodujú. K efektivite a prospechu podniku môžu maximálne prispieť len v prípade, že najvyššie vedenie správne ocení význam tejto činnosti. Nie je žiadnou náhodou, že najúspešnejšie národné a medzinárodné spoločnosti venujú programu styku s verejnosťou veľkú pozornosť.

Styk s verejnosťou hrá strategickú úlohu v preklenutí vzdialenosti medzi vnútornými perspektívami organizácie a jej vonkajšou pozíciou.


Tlačová správa

Hlavnou požiadavkou v spolupráci s médiami je poskytovanie potrebných informácii, vyhovujúcim spôsobom v pravom čase. Tieto podklady sú zabezpečované podľa druhu požadovaných informácii špecialistom pre masmediálnu politiku a public relations.

Možnosti doručovania správ sú informačné konferencie, tlačové agentúry, interview. Správa musí vždy obsahovať základné informácie: čo, kde, prečo, kto a kedy.


Spoločenská zodpovednosť a zapojenie sa do podpory komunity

Spoločenská zodpovednosť je koncept riadenia, ktorý si postupne získava väčšiu dôležitosť, širšiu akceptáciu a uplatnenie v každodennej praxi čoraz väčšieho počtu firiem a podnikov. Rôzni autori, rôzne pohľady a perspektívy definujú tento koncept rôznymi spôsobmi. V krátkosti by sa dal opísať ako podnikanie so širším, ako len na zisk zameraným dôrazom. Spoločenská zodpovednosť je o tom, ako spoločenské a environmentálne aspekty začleniť do podnikateľských aktivít a ako pritom zohľadňovať rôzne, vo vzťahu k firme zainteresované subjekty (začať je však vždy najlepšie tými najbližšími - zamestnancami a zákazníkmi) a ich záujmy.

mk