Knižnica

Naša bohatá Knižnica ponúka užitočné materiály, ktoré Vám pomôžu prekonať nástrahy podnikania

Organizácia a organizovanie

V tejto časti sa budeme venovať pojmu organizácia a to z dvoch pohľadov. Jeden sa týka organizácie ako združenia ľudí, ktorí spolupracujú na dosiahnutí cieľov. Ak máte teda vo firme aspoň jedného zamestnanca, ste už organizácia. Druhým významom tohto slova je organizovanie – teda nastavovanie systému spolupráce.

Začneme charakteristikou súčasného podnikateľského prostredia. Keď si celú túto kapitolu prečítate, bude Vám jasnejšie prečo. Skúste sa zamyslieť nad tým, čo sa deje vonku. Aj vám sa zdá, že všetko okolo nás sa neustále mení a zrýchľuje? Že všetko je stále zložitejšie? Že konkurencia je stále intenzívnejšia?

Nezaoberajme sa teraz tým, čo tieto javy spôsobuje a zamerajme sa hlavne na to, ako majú podnikatelia na tieto otázky reagovať.

To, čo nám pomáha sa s takýmto dynamickým prostredím vyrovnávať, sú hlavne naše schopnosti a znalosti. Keď hovoríme naše, nemyslíme tým, len šéfov firiem, ale všetkých ľudí, ktorí v tých firmách pracujú.

Ako to súvisí s organizáciou? Je to podobné, ako sme sa snažili ilustrovať v časti Komunikácia. Nech je podnikateľ akokoľvek inteligentný a schopný, nemôže všetko uriadiť sám. Vieme, že ľudia, s ktorými pracujete, sú rôzni, a že s niektorými sa naozaj spolupracuje ťažko. Taktiež je samozrejmé, že každý zamestnanec má mať čo najjasnejšie určené svoje miesto a úlohy vo firme. Avšak dnešná doba nepraje príliš striktnému rozdeleniu kompetencií a direktívnemu riadeniu, práve kvôli tým neustálym zmenám a z nich plynúcich nových situácií, ktoré ešte nemáme premietnuté v organizačných pravidlách. Tak isto, ako komunikáciu zlepšíme hlavne tým, že si budeme uvedomovať, aká je dôležitá, tak aj spolupráca vo firme prebieha lepšie, keď je dobrovoľná a prirodzená, ako keď je nariadená.

Naučte sa správne si vyberať ľudí a veriť im. Spravodlivým zaobchádzaním s nimi získate ich lojalitu a postupne ich takto naučíte a povzbudíte, aby prevzali iniciatívu. Pojem firemná kultúra sa vám môže zdať ako niečo, čo patrí skôr k veľkému podnikaniu. Nie je to tak. Hodnoty, ktoré vyznávate, tvoria základ toho, čo a ako sa deje vo vašej firme. Ovplyvňujú napríklad aj váš riadiaci štýl, ktorý sme spomínali v súvislosti s komunikáciou. Tieto hodnoty by mali reflektovať to, čo sa deje okolo nás a to nielen v našom odvetví.


Princípy orientácie na ľudí:

  1. Obozretné zamestnávanie a pracovné istoty
  2. Viac moci pre zamestnancov
  3. Štedré odmeňovanie za výkon
  4. Neustále vzdelávanie sa
  5. Menej dôrazu na status
  6. Budovanie dôvery


ek

V tejto časti boli použité pasáže z publikácie Efektívna organizácia a informačné procesy (autori E. Kubička, A. Stropková) a z knihy autorov Kreitner a Kinicki (2007), Organizational Behavior (Organizačné správanie).